Vereniging > ANBI-status

ANBI-status

Per 1 januari 2017 is de vereniging Oud Harlingen officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en ook als 'culturele ANBI'. Dat is gunstig, want giften aan een ANBI kunnen de schenker belastingvoordeel opleveren.

De status 'culturele ANBI', die wij óók kregen, levert nog eens éxtra belastingvoordeel op. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als voor periodieke giften.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Aan al deze voorwaarden voldoet de vereniging Oud Harlingen.

De status 'culturele ANBI' die Oud Harlingen kreeg is éxtra aantrekkelijk. Particulieren mogen dan namelijk in hun aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Voor ondernemingen is dat zelfs 1,5 keer.

Vindt u dit aanleiding voor een extra steuntje in de rug? Heel graag! U kunt een periodieke gift laten vastleggen bij de notaris of met een voorbeeldformulier van de Belastingdienst. Het RSIN-nummer dat u daarbij nodig hebt (een fiscaal identificatienummer) is 8060 49 947.
Een eenmalige gift is vanzelfsprekend net zo welkom. Maak uw bijdrage dan over op rekeningnummer NL04 RABO 0325 5408 10 ten name van Oud Harlingen.

Het jaarverslag 2017 vindt u hier.
De jaarrekening 2017 vindt u hier.
De balans 2017 vindt u hier.
Het beleidsplan 2018-2020 vindt u hier.
Het jaarverslag 2018 vindt u hier.
De jaarrekening 2018 vindt u hier.