Vereniging > ANBI-status

ANBI Status en gegevens

Per 1 januari 2017 is Oud Harlingen erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan onze Vereniging kunnen u als schenker dus belastingvoordeel opleveren.

De status 'culturele ANBI', die wij óók kregen, levert nog eens éxtra belastingvoordeel op. Dit geldt voor zowel losse als voor periodieke giften. Klik op het pijltje voor meer informatie en de (verplichte) ANBI-gegevens.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. Het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels en een beleidsplan is verplicht. Aan al deze voorwaarden voldoet de vereniging Oud Harlingen.

De status 'culturele ANBI' die Oud Harlingen kreeg is éxtra aantrekkelijk. Particulieren mogen dan namelijk in hun aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Voor ondernemingen is dat zelfs 1,5 keer.

Vindt u dit aanleiding voor een extra steuntje in de rug? Heel graag!

Uw eenmalige gift is zeer welkom. U kunt deze overmaken naar rekeningnummer
NL04 RABO 0325 5408 10 ten name van Oud Harlingen. Het RSIN-nummer dat u bij uw aangifte nodig heeft (een fiscaal identificatienummer) is 8060 49 947.

U kunt ook periodiek een gift geven. In dat geval geldt er mogelijk geen drempel bij de aftrek van de gift bij uw aangifte inkomstenbelasting. Er zijn dan wel bepaalde voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@oud-harlingen.nl). 

ANBI gegevens
Vereniging Oud Harlingen
Vestigingsplaats: Harlingen
Adres: Postbus 79, 8860 AH Harlingen

RSIN: 806049947
Begindatum: 01-01-2017
Cultuur begindatum: 01-01-2017

De doelstelling van de vereniging
In de statuten van de vereniging is de doelstelling van de vereniging als volgt omschreven.

‘De Vereniging Oud Harlingen heeft als doel het bewaren en door restauratie, herbouw, nieuwbouw en herinrichting al dan niet door derden, bevorderen van het stedenschoon van Harlingen, alsmede het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen, betrekking hebbende op de historie van deze stad.'

De hoofdlijnen van het beleidsplan (2021-2025)

De speerpunten van de vereniging in het kader van haar statutaire doelstelling zijn de navolgende:

 • samenwerken met meerdere partijen, zoals de gemeente en de woningbouwvereniging om de schoonheid van de stad te behouden en te bevorderen;
 • samenwerken met het Fries Foto- en Filmarchief om ons historisch filmmateriaal te behouden;
 • het houden van maandelijkse inloopmiddagen waar bewoners en andere gasten vragen kunnen stellen, publicaties in kunnen zien of elkaar kunnen ontmoeten;
 • het betrekken van de jeugd bij de historie van Harlingen.

  
Het actuele beleidsplan is onderstaand te downloaden.

De werkzaamheden die de vereniging in het kader van haar statutaire doelstelling en de genoemde speerpunten de afgelopen jaren heeft uitgevoerd en ook in de komende jaren zal uitvoeren:

 • het houden van periodiek overleg met een wethouder van de gemeente over actuele ontwikkelingen aangaande het erfgoed van Harlingen;
 • het samenwerken met het Fries Foto- en Filmarchief, waarbij het historisch materiaal opnieuw wordt gedigitaliseerd en beschikbaar wordt gesteld voor historisch onderzoek;
 • het maandelijks houden van een inloopmiddag waar leden en andere geïnteresseerden informatie over de historisch van Harlingen en (de activiteiten van) de vereniging kunnen krijgen;
 • het opzetten en uitvoeren van educatie projecten om de jeugd bij de historie van Harlingen te betrekken;
 • het uitgeven van het jaarlijkse magazine met wetenswaardigheden over de historie van Harlingen;
 • het houden van een tweetal jaarvergaderingen, waarbij telkens één of twee lezingen worden gegeven;
 • het organiseren van de jaarlijkse tentoonstelling waar foto’s worden geëxposeerd die betrekking hebben op de historie van Harlingen;
 • het vertonen van historische filmbeelden;
 • het verstrekken van kleine subsidies aan eigenaren van onroerende zaken ten behoeve van (kleine) restauraties aan die zaken alsmede
 • (helaas) het voeren van bestuurlijke procedures inzake verleende omgevingsvergunningen.

 
De jaarverslagen, waarin de activiteiten van de betreffende jaren zijn vermeld, zijn hieronder te downloaden.

De inkomsten van de vereniging
De inkomsten van de vereniging bestaan voornamelijk uit contributie van de leden, giften en inkomsten uit advertenties en verkoop van boeken en magazines.

Het beheer en de besteding van de inkomsten van de vereniging
Het vermogen, inclusief een onlangs verkregen bedrag uit een nalatenschap waarvan enkel de revenuen tot 2030 mogen worden gebruikt, wordt beheerd door het bestuur. Jaarlijks wordt het beheer door het bestuur verantwoord in de jaarstukken, welke door een controlecommissie onderzocht en door de leden wordt goedgekeurd.
Het grootste deel van de inkomsten wordt opgesoupeerd door de halfjaarlijkse nieuwsbrief, die alle leden thuisbezorgd krijgen, het jaarlijkse Magazine en de halfjaarlijkse ledenvergaderingen. Daarnaast zijn er de gebruikelijke uitgaven voor verzekeringen, beheer van de beeldbank en de gebruikelijke bankkosten.

De inkosten en uitgaven alsmede het vermogen blijkt uit de hieronder te downloaden stukken.

Het beloningsbeleid van de vereniging
De bestuurders van de vereniging zijn vrijwilliger. De bestuurders en de andere vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte kosten worden vergoed op declaratiebasis.
De vereniging heeft geen personeel in dienst.

 

Het jaarverslag 2022 vindt u hier.
De jaarrekening 2022 vindt u hier en de balans 2022 hier.

Het jaarverslag 2021 vindt u hier.
De jaarrekening 2021 vindt u hier en de balans 2021 hier.

Het jaarverslag 2020 vindt u hier.
De jaarrekening 2020 vindt u hier en de balans 2020 hier.

Het jaarverslag 2019 vindt u hier.
De jaarrekening 2019 vindt u hier en de balans 2019 hier.

Het jaarverslag 2018 vindt u hier.
De jaarrekening 2018 vindt u hier.

Het jaarverslag 2017 vindt u hier.
De jaarrekening 2017 vindt u hier.
De balans 2017 vindt u hier.

 

Het beleidsplan 2018-2020 vindt u hier.
Het beleidsplan 2021-2025 vindt u hier.

 
  Schenkingsregister

  September 2021: 2021-1 Map met oude briefkaarten uit de erfenis/boedel van de fam. Sieperda.

  November 2021: 2021-2 Ontvangen van mevrouw De Mul:
  - Magazine nrs. 14, 23, 31, 32, 33 en 34
  - Harlingen in oude ansichtkaarten
  - 2 boekjes 'Kuieren door oud Harlingen"
  - Harlingen mien Stadsje 1, 2, 4 en 5
  - Uit het album van Harlingen
  - Ontdekkingstocht van Harlinger VOC-commandeur
  - Dat....heb ik nooit geweten
  - De spoorlijn Harlingen Leeuwarden
  - 150 jaar Harlinger Courant
  - De Harnser februari, maart en oktober 1983

  2022-1
  Ontvangen van de heer Wiarda: oude foto's/kaarten van Harlinger straten.

  2022-2
  Ontvangen via de heer F. Velthuis: oude tekeningen van o.a. de Zeevaartschool.

  2022-3

  Ontvangen via mevr. Ida Verhaar: boekje van de uitvoering "Die Schopfung" uit 1927.

  2022-4

  Ontvangen via mevr. Klazien-Zeijlemaker-Roos, boek "Harlingen in oorlogstijd". Was in het bezit van mevr. N. Altena-Muijskens.
   {{ $localize(\'address_form.address1\') }}
   {{ $localize(\'address_form.address2\') }}
   {{ $localize(\'address_form.city\') }}
   {{ $localize(\'address_form.country\') }}
   {{ $localize(\'address_form.postalCode\') }}